Video /
#apbd dki 2018
  Senin, 12 Nov 2018 16:12       

SKPD DKI Dinilai Penakut

SKPD DKI Dinilai Penakut
Penyerapan anggaran DKI masih minim.